Ajalugu

25. august 1965 – koondise „Eesti Põllumajandustehnika" Hiiumaa osakond avas Käina alevikus vanas talumajas Hiiu mnt 11 oma lastepäevakodu 20-le lapsele. Kuna lasteaiakohtade nappus oli suur, võeti rühma 31 last. Tööle asus 9 inimest (juhataja, majandusjuhataja, 2 kasvatajat, kokk, koka abi, meditsiiniõde, koristaja ja pesupesija).
 
Vastu võeti 2 kuu kuni 7 aasta vanuseid lapsi. Esimesel kahel aastal oli maja avatud 12 tundi. 1967. a. sügisest töötati aga ööpäevaringselt esmaspäeva hommikust reede õhtuni. Algul oli lausa keelatud lapsi õhtul koju viia. Olukord oli aga seda hullem, et lapsed elasid ju väga lähedal. Varsti situatsioon siiski muutus tänu lapsevanemate ja töötajate nõudmisele ja selgitustele. Ööpäevane rühm jäi tööle kuni uude majja kolimiseni 1981.
 
3. tegevusaastal ehitati vanale majale juurde ruumid 10 sõimeealisele lapsele.
 
1977. a. - lasteaias oli 46 ja järjekorras 49 last. Oli palju pahandusi lasteaiakohtade jagamisel.
 
Praeguse hoone viisid katuse alla koondise EPT töömehed Venemaalt, sisetööd tegid EPT kohalikud ehitajad. Palju vaeva ja energiat kulutas uue lasteaiahoone ehitamisele ja sisustamisele tolleaegne EPT juhataja Eelar Pisa.
 

1979. a. kevad – koristaja nimetati ümber lastehoidjaks.

1979. a. 23. august – meditsiiniõde nimetati ümber kasvatajaks.

1.09.1981 (tõenäoliselt!) nimetati Käina Maalastesõim ümber Käina Lasteaiaks.  Lasteaed suleti ilmselt 25.08.1982, mil sealt lahkus 6-aastaste laste kasvatajana töötanud Eve Säinast (praegune Lelumees), kes läks (=viidi üle) sinna tööle 15.09.1981. Tolleaegses mõistes olid need Käina kooli 0 klassi lapsed. Lõunat käidi söömas Käina kooli sööklas.

13. november 1981  (reede) – avati uus 6-rühmaline maja 140-le lapsele: 2 sõime- rühma à 20-le lapsele ja 4 aiarühma à 25-le lapsele. Esialgu avati 5 rühma 85 lapsega. Vanas majas oli enne kolimist 43 last: sõimes 16 ja aiarühmas 27. Juurde tuli 42 last, neist osa Käina Maalastesõimest, mis siis suleti.

Tööle asus 32 inimest (keskmine vanus 31,3 aastat): 12 kasvatajat (neist  1 kasvataja + metoodik), 1 muusikakasvataja, 1 juhataja, 1 majandusjuhataja, 2 kokka, 1 abitööline, 2 sanitari, 4 lastehoidjat, 2 öölastehoidjat, 1 pesumasinist + laohoidja, 1 majahoidja, 1 remondimees, 3 kütjat.

Maja oli avatud 12 tundi.

1987. a. 1. september – lastehoidja nimetati ümber kasvataja abiks.

1988. a. mai – tähistasime esmakordselt emadepäeva.

1988. a. juuni - lasteaia nimekirjas oli kõige rohkem lapsi - 130.

1988. a. 1. november – sanitar nimetati ümber lapsehoidjaks.

1991. a. juuni   - lasteaed läks Käina Vallavalitsuse alluvusse.
 
1994. a. oktoober  – Käina Vallavolikogu kehtestas õppekulude maksu, mis 1994/95. õppeaastal oli 5.- krooni kuus 8kuulise makseperioodiga.
2005/06. õppeaastal tuli tasuda juba 30.- krooni kuus, makseperioodiks 11 kuud.
Augustist 2008 tuli tasuda 60.- krooni kuus, makseperioodiks 11 kuud.
 
1995. a. suvi -  lasteaiale paigaldati plastikaknad.
 
1995. a. detsember – muudatus koolieelse lasteasutuse seaduses: laste arv sõimerühmas kuni 12 last, aiarühmas kuni 18 last, liitrühmas kuni 16 last.
 
1996. a. 12. veebruar– lõhkes pööningul asuv paisupaak, mis ujutas üle 2 rühma ruumid. Selle tagajärjel said sõimerühm ja III rühm uued põrandad, III rühm ka esimesed 3-osalised puitvoodid (7 tk).
 
1997. a. oktoober - lasteaeda tuli tööle 1. logopeed.
 
1997. a. mai - lõpetas läbi aegade suurim 32.  lend 34 lapsega ( neist 8 last ehk 25% oli lasteaia töötajate järeltulijad).
 
1999. a. suvi - lasteaiale pandi plekk-katus.
 
1999. a. veebruar  – muudatus koolieelse lasteasutuse seaduses: laste arv sõimes kuni 14 last, aias kuni 20 last, liitrühmas kuni 18 last.
 
2000. a. jaanuar – lasteaed jäi avatuks 10,5 tundi, lisaks hakkas tööle ka 1 hommikune valverühm (kella 7.00-7.30). Koondamisele läks 4,25 ametikohta. Igasse rühma jäi 1,75 õpetaja ametikohta.
 
2000. a. jaanuar - esmakordselt andis riik  vallale lasteaiaõpetajate täiendkoolituseks raha.
 

2001. a. 1. juuni – suleti Männamaa Algkool-Lasteaed, lasteaiaealised lapsed tulid Käina lasteaeda.

2001. a. juuni – lasteaeda jäi 5 rühma. Seoses sellega läks koondamisele 2,75 ametikohta.

 
2002. a. august - kehtestas Käina Vallavolikogu lastevanemate osalustasuks ühes kuus 50.- krooni, kui lasteaias käis perest 1 laps,
80.- krooni, kui lasteaias käis perest 2 last,
osalustasust olid vabastatud Käina valla elanike registrisse kantud pered, kust lasteaias käis kolm või enam last,
Käina valla elanike registrisse kandmata pere iga lapse eest tuli maksta 50.- krooni kuus.
 
2004. a. - lasteaed sai Tirtspõnni nime.
 
2004. a. - tehti juurviljahoidla ja pesuruumi kapitaalremont.
 
2005. a. suvi - oli kapitaalremont, millega paranes tunduvalt lasteaia töökeskkond.
Renoveeriti kõik 1. ja 2. korruse ruumid:
* soojustati 1. korruse põrandad ja pööning, vahetati välja põrandakatted, kõik uksed ja osa aknaid, tehti uus duširuum, spordisaal (endise 2. rühma ruumidest) ja söögisaal (3.-6. rühma lastele), kõik ruumid said uue siseviimistluse, lapsed said uued lauad-toolid-kapid,
* rekonstrueeriti kõik hoone tehnosüsteemid,  
* keldrikorrust remonditi osaliselt.
 
2005.-2006. a  - laiendati majaesist parkimisplatsi.
 
2006. a. kevad - liitusime Käina Gümnaasiumi katlamaja kaugküttetrassiga.

2006. a.  suvi - remonditi haige lapse tuba ja mängutuba, kus on televiisori vaatamise võimalus. Saime õuealale uue liumäe Pilveke.
 
2006. a. september – hakkasime lapsi sõimerühma vastu võtma, kui nad olid saanud 1 aasta ja 6 kuu vanuseks.

2006. a. veebruar - kehtestas Käina Vallavolikogu lastevanemate osalustasuks ühes kuus 75.- krooni, kui lasteaias käis perest 1 laps,
120.- krooni, kui lasteaias käis perest 2 last,
osalustasust olid vabastatud pered, kust lasteaias käis kolm või enam last.

2007. a. kevad - lasteaia hoonele tehti energiaaudit, mis tõestas välisseinte soojustamise vajadust. Aasta lõpuks valmis lasteaia õueala projekt.

2008. a. suvi  - rekonstrueeriti õuealal olev tee (asfaltkattega tee lastele jalgratastega jmt sõitmiseks) ja rajati välisvalgustus.  

2008. a. september – igas rühmas hakkas jälle tööle 2 täiskohaga õpetajat.
 
2008. a. november - hakkasime Statistikaameti asemel EHIS-ele esitama andmeid lasteaia tegevusnäitajate kohta.
 
2008. a. detsember  - said kõik rühmad kasutatud arvutid.
 
2009. a. kevadel hakati lapse arengu hindamiseks lapsevanemaga arenguvestlusi läbi viima.
 
2009. a. juuni – laste arvu vähenemise tõttu sulgesime 1 rühma. Tööle jäi 4 rühma.
Seoses koondamiste ja muudatuste tegemisega töökorralduses jäi 26 inimese asemel tööle 17   (keskmine vanus 48,1 aastat): 8 õpetajat, 1 muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed, juhataja, 4 õpetaja abi, perenaine ja koristaja + pesupesija. Kooli remondimees hakkas 1 kord nädalas ka lasteaia asju parandamas käima.
 
2009. a. suvi - tehti uus aed ja hoonele uued välistrepid,  renoveeriti mänguväljakute paviljonid.
 
2009. a. august - süüa hakkas tegema Käina Gümnaasiumi söökla, toidutermoseid hakkas valla autoga vedama autojuht, kelle tööülesanneteks jäid ka lasteaia õuealalt lehtede riisumine ja talvel lume koristamine.
 
2010. a. juuli - soojustati lasteaia otsaseinad.
 
2010. a. 1. september - juhataja ümber nimetatud direktoriks.
 
2011. a. august - september  - soojustati lasteaia hoone esimene ja tagumine külg.
 
2011. a. 11. november - tähistasime lasteaia uue hoone 30. sünnipäeva.
 
2012. a. 27. august - avasime jälle 5. rühma, kuna kõik lasteaiakohta soovinud sõimeealised lapsed ei mahtunud ühte rühma ära.

2013. a. detsembris ehitati sõimerühma õuealale aiake.
 

2014. a. 21. juulist - augustini - rekonstrueeriti lasteaia mänguväljak: paigaldati 10 uut atraktsiooni ja 5 pinki. Maha võeti nõuetele mittevastavad atraktsioonid, lisaks korrastati ronila "Pilveke" liivaalus.

2015. a. 1. jaanuar - Käina Vallavalitsus andis õpetaja abidele juurde 7 lisapuhkepäeva aastas (= kokku 35 kalendripäeva).

2015. a. 28. jaanuar – pedagoogilise nõukogu koosolekul otsustati rühmaruumidele järgmised hiiukeelsed nimed panna:

sõimeealiste rühmaruumile  MUKUD (= kenad – kasutati Emmaste, Käina ja Pühalepa khk-s);

3-4aastaste rühmaruumile LEEDITIPID (= tedretähed - kasutati Käina kihelkonnas);  

4-5aastaste rühmaruumile  NAKSAKAD (= jõmpsikad - kasutati Emmaste ja Pühalepa khk-s);

5-6aastaste rühmaruumile  VIRRPAID (= vurrkannid, tuulerattad - kasutati Käina khk-s);

6-7aastaste rühmaruumile  SIPSAKAD  (= kärmed – kasutati Emmaste khk-s)

2015. a. 1. veebruar – Käina vallas kehtestati tervisehüvitise maksmise kord, st regulaarselt spordiga tegelevale töötajale hüvitatakse tehtud kulutused 50 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 15 eurot kuus.

2016. a. 4. jaanuar – avasime Euroopa Struktuurfondi poolt rahastatud projekti „Hoiurühma avamine Käina lasteaias Tirtspõnni" raames hoiurühma 10 lapsele, rühma hiiukeelseks nimeks panime PÕNNID (seda sõna kasutati Emmaste khk-s).

2018. a. 31. august – hoiurühmas oli viimane tööpäev.

2018. a. 1. september – liitusime ELIISIGA (=e-lasteaed). Loobusime paberkandjal olevate rühmapäevikute kasutamisest.

2019. a. 22. jaanuar – Sipsakate rühm sai viis 4-kohalist narivoodit. 

2019. a. 23. jaanuar – tellisime Kesk-Eesti Mööblist eripedagoogi tuppa kaks klienditooli, ühe kontoritooli, lukustatava kapi ja kirjutuslaua.

2019. a. 1. veebruar – kõigile Hiiumaa valla töötajatele ja teenistujatele hakkas kehtima ühesugune lõunasöögi maksumus - 1.50 € toidukord.

2019. a. september - ostsime Kesk-Eesti Mööblist logopeedi tuppa kollase kapi.

2019. a. 20. november – rakendasime Hiiumaa Vallavalitsuse korralduse alusel lapse toetamiseks tasandusrühma tingimusi, kus ühes rühmas võib õppida kuni 12 last.

2020. a. 1. jaanuar – hakkas kehtima määrus, mis ütles, et Hiiumaa valla koolieelse lasteasutuse lapsevanema poolt kaetava osalustasu suuruseks esimese lapse eest on 30 eurot, teise lapse eest 25 eurot, kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta; lapsel on õigus puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastas.

Seisuga  2. august  2019  on lasteaias õppinud 1247 last (neist 925 on lasteaia lõpetanud).

Seisuga 1. september 2019 on lasteaias töötanud 251 inimest (sh praktikandid ja tugiisikud).