Ajalugu

25. august 1965 – koondise „Eesti Põllumajandustehnika" Hiiumaa osakond avas Käina alevikus vanas talumajas Hiiu mnt 11 oma lastepäevakodu 20-le lapsele. Kuna lasteaiakohtade nappus oli suur, võeti rühma 31 last. Tööle asus 9 inimest (juhataja, majandusjuhataja, 2 kasvatajat, kokk, koka abi, meditsiiniõde, koristaja ja pesupesija).
 
Vastu võeti 2 kuu kuni 7 aasta vanuseid lapsi. Esimesel kahel aastal oli maja avatud 12 tundi. 1967. a. sügisest töötati aga ööpäevaringselt esmaspäeva hommikust reede õhtuni. Algul oli lausa keelatud lapsi õhtul koju viia. Olukord oli aga seda hullem, et lapsed elasid ju väga lähedal. Varsti situatsioon siiski muutus tänu lapsevanemate ja töötajate nõudmisele ja selgitustele. Ööpäevane rühm jäi tööle kuni uude majja kolimiseni 1981.
 
3. tegevusaastal ehitati vanale majale juurde ruumid 10 sõimeealisele lapsele.
 
1977. a. - lasteaias oli 46 ja järjekorras 49 last. Lasteaiakohtade jagamisel oli palju pahandusi.
 
Praeguse hoone viisid katuse alla koondise EPT töömehed Venemaalt, sisetööd tegid EPT kohalikud ehitajad. Palju vaeva ja energiat kulutas uue lasteaiahoone ehitamisele ja sisustamisele tolleaegne EPT juhataja Eelar Pisa.
 

1979. a. kevad – koristaja nimetati ümber lastehoidjaks.

1979. a. 23. august – meditsiiniõde nimetati ümber kasvatajaks.

1.09.1981 (tõenäoliselt!) nimetati Käina Maalastesõim ümber Käina Lasteaiaks. Tolleaegses mõistes õppisid seal Käina kooli 0 klassi lapsed. Lõunat käidi söömas Käina kooli sööklas. See lasteaed suleti ilmselt 25.08.1982.

13. november 1981  (reede) – avati uus 6-rühmaline maja 140-le lapsele: 2 sõimerühma à 20-le lapsele ja 4 aiarühma à 25-le lapsele. Esialgu avati 5 rühma 85 lapsega. Vanas majas oli enne kolimist 43 last: sõimes 16 ja aiarühmas 27. Juurde tuli 42 last, neist osa Käina Maalastesõimest, mis siis suleti.

Tööle asus 32 inimest (keskmine vanus 31,3 aastat): 12 kasvatajat (neist  1 kasvataja + metoodik), 1 muusikakasvataja, 1 juhataja, 1 majandusjuhataja, 2 kokka, 1 abitööline, 2 sanitari, 4 lastehoidjat, 2 öölastehoidjat, 1 pesumasinist + laohoidja, 1 majahoidja, 1 remondimees, 3 kütjat.

Maja oli avatud 12 tundi.

1987. a. 1. september – lastehoidja nimetati ümber kasvataja abiks.

1988. a. mai – tähistasime esmakordselt emadepäeva.

1988. a. juuni - lasteaia nimekirjas oli kõige rohkem lapsi - 130.

1988. a. 1. november – sanitar nimetati ümber lapsehoidjaks.

1991. a. juuni   - lasteaed läks Käina Vallavalitsuse alluvusse.
 
1994. september – likvideeriti vana katlamaja, ambulatooriumi keldrisse paigaldati uus Soome päritolu automaatikal töötav õliküttekatel.
 
1994. a. oktoober  – Käina Vallavolikogu kehtestas õppekulude maksu, mis 1994/95. õppeaastal oli 5.- krooni kuus 8-kuulise makseperioodiga.
2005/06. õppeaastal tuli tasuda juba 30.- krooni kuus, makseperioodiks 11 kuud.
Augustist 2008 tuli tasuda 60.- krooni kuus, makseperioodiks 11 kuud.
 
1995. a. suvi -  lasteaiale paigaldati kolmekordsed plastikaknad.
 
1995. a. detsember – koolieelse lasteasutuse seaduses tehti muudatus: laste arv sõimerühmas kuni 12 last, aiarühmas kuni 18 last, liitrühmas kuni 16 last.
 
1996. a. 12. veebruar– lõhkes pööningul asuv paisupaak, mis ujutas üle kahe rühma ruumid. Selle tagajärjel said sõimerühm ja III rühm uued põrandad, III rühm ka esimesed 3-osalised puitvoodid.
 
1997. a. oktoober - lasteaeda tuli tööle esimene logopeed.
 
1997. a. mai - lõpetas läbi aegade suurim 32.  lend 34 lapsega (neist 8 last ehk 25% oli lasteaia töötajate järeltulijad).
 

1997. a. 20. jaanuar – vanemkasvataja nimetati ümber juhataja asetäitjaks õppekasvatustöö alal.

1999. a. suvi - lasteaiale pandi eterniitkatuse asemele plekk-katus.
 
1999. a. veebruar  – koolieelse lasteasutuse seaduses tehti muudatus: laste arv sõimes kuni 14 last, aias kuni 20 last, liitrühmas kuni 18 last.
 
2000. a. jaanuar – lasteaed jäi avatuks 10,5 tundi, lisaks hakkas tööle ka üks hommikune valverühm (kella 7.00-7.30). Koondamisele läks 4,25 ametikohta. Igasse rühma jäi 1,75 õpetaja ametikohta.
 
2000. a. jaanuar - esmakordselt andis riik vallale lasteaiaõpetajate täiendkoolituseks raha.
 

2001. a. 1. juuni – suleti Männamaa Algkool-Lasteaed, lasteaiaealised lapsed tulid Käina lasteaeda.

2001. a. juuni – lasteaeda jäi 5 rühma. Seoses sellega läks koondamisele 2,75 ametikohta.

2002. a. august - kehtestas Käina Vallavolikogu lastevanemate osalustasuks ühes kuus 50.- krooni, kui lasteaias käis perest 1 laps,
80.- krooni, kui lasteaias käis perest 2 last,
osalustasust olid vabastatud Käina valla elanike registrisse kantud pered, kust lasteaias käis kolm või enam last,
Käina valla elanike registrisse kandmata pere iga lapse eest tuli maksta 50.- krooni kuus.
 
2004. a. - lasteaed sai Tirtspõnni nime.
 
2004. a. - tehti juurviljahoidla ja pesuruumi kapitaalremont.
 
2005. a. suvi - oli kapitaalremont, millega paranes tunduvalt lasteaia töökeskkond.
Renoveeriti kõik 1. ja 2. korruse ruumid:
* soojustati 1. korruse põrandad ja pööning, vahetati välja põrandakatted, kõik uksed ja osa aknaid, tehti uus duširuum, spordisaal (endise 2. rühma ruumidest) ja söögisaal (3.-6. rühma lastele), kõik ruumid said uue siseviimistluse, lapsed said uued lauad-toolid-kapid,
* rekonstrueeriti kõik hoone tehnosüsteemid,  
* keldrikorrust remonditi osaliselt.
 
2005.-2006. a  - laiendati majaesist parkimisplatsi.
 
2006. a. kevad - liitusime Käina Gümnaasiumi katlamaja kaugküttetrassiga.

2006. a.  suvi - remonditi haige lapse tuba ja mängutuba. Saime õuealale uue liumäe Pilveke.
 
2006. a. september – hakkasime lapsi sõimerühma vastu võtma, kui nad olid saanud 1 aasta ja 6 kuu vanuseks.

2006. a. veebruar - kehtestas Käina Vallavolikogu lastevanemate osalustasuks ühes kuus 75.- krooni, kui lasteaias käis perest 1 laps,
120.- krooni, kui lasteaias käis perest 2 last,
osalustasust olid vabastatud pered, kust lasteaias käis kolm või enam last.

2007. a. kevad - lasteaia hoonele tehti energiaaudit, mis tõestas välisseinte soojustamise vajadust. Aasta lõpuks valmis lasteaia õueala projekt.

2008. a. suvi  - rekonstrueeriti õuealal olev tee (asfaltkattega tee lastele jalgratastega jmt sõitmiseks) ja rajati välisvalgustus.  

2008. a. september – igas rühmas hakkas jälle tööle kaks täiskohaga õpetajat.
 
2009. a. kevad - lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks hakati lastevanematega arenguvestlusi läbi viima.
 
2009. a. juuni – laste arvu vähenemise tõttu sulgesime ühe rühma. Tööle jäi neli rühma.
Seoses koondamiste ja muudatuste tegemisega töökorralduses jäi 26 inimese asemel tööle 17   (keskmine vanus 48,1 aastat): 8 õpetajat, üks muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed, juhataja, neliõpetaja abi, perenaine ja koristaja + pesupesija. Kooli remondimees hakkas üks kord nädalas ka lasteaia asju parandamas käima.
 
2009. a. suvi - tehti uus aed ja hoonele uued välistrepid,  renoveeriti mänguväljakute paviljonid.
 
2009. a. august - süüa hakkas tegema Käina Gümnaasiumi söökla, toidutermoseid hakkas valla autoga vedama autojuht, kelle tööülesanneteks jäid ka lasteaia õuealalt lehtede riisumine ja talvel lume koristamine.
 
2010. a. juuli - soojustati lasteaia otsaseinad.
 
2010. a. 1. september - juhataja nimetati ümber direktoriks.
 
2011. a. august - september  - soojustati lasteaia hoone esimene ja tagumine külg.
 
2012. a. 27. august - avasime jälle 5. rühma, kuna kõik lasteaiakohta soovinud sõimeealised lapsed ei mahtunud ühte rühma ära.

2013. a. detsember - sõimerühma õuealale ehitati puidust aiake.
 

2014. a. 21. juulist - augustini - rekonstrueeriti lasteaia mänguväljak: paigaldati 10 uut atraktsiooni ja 5 pinki. Maha võeti nõuetele mittevastavad atraktsioonid, lisaks korrastati ronila "Pilveke" liivaalus.

2015. a. 1. jaanuar - Käina Vallavalitsus andis õpetaja abidele juurde 7 lisapuhkepäeva aastas (= kokku 35 kalendripäeva puhkust).

2015. a. 28. jaanuar – pedagoogilise nõukogu koosolekul otsustati rühmaruumidele järgmised hiiukeelsed nimed panna:

sõimeealiste rühmaruumile  MUKUD (= kenad – kasutati Emmaste, Käina ja Pühalepa khk-s);

3-4aastaste rühmaruumile LEEDITIPID (= tedretähed - kasutati Käina kihelkonnas);  

4-5aastaste rühmaruumile  NAKSAKAD (= jõmpsikad - kasutati Emmaste ja Pühalepa khk-s);

5-6aastaste rühmaruumile  VIRRPAID (= vurrkannid, tuulerattad - kasutati Käina khk-s);

6-7aastaste rühmaruumile  SIPSAKAD  (= kärmed – kasutati Emmaste khk-s)

2016. a. 4. jaanuar – avasime Euroopa Struktuurfondi poolt rahastatud projekti „Hoiurühma avamine Käina lasteaias Tirtspõnni" raames hoiurühma 10 lapsele, rühma hiiukeelseks nimeks panime PÕNNID (seda sõna kasutati Emmaste khk-s).

2018. a. 31. august – hoiurühmas oli viimane tööpäev.

2018. a. 1. september – liitusime ELIISIGA (=e-lasteaed). Loobusime paberkandjal olevate rühmapäevikute kasutamisest.

2020. a. 1. jaanuar – hakkas kehtima määrus, mis ütles, et Hiiumaa valla koolieelse lasteasutuse lapsevanema poolt kaetava osalustasu suuruseks esimese lapse eest on 30 eurot, teise lapse eest 25 eurot, kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta; lapsel on õigus puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastas. Toiduraha maksumus kaetakse Hiiumaa valla eelarvest. 

2020. a. 16. märts-17. mai – kehtisid koroonaviiruse pandeemiaga seoses kehtestatud eriolukorra reeglid. Kuna koolid pandi kinni, õpe toimus digitaalselt, paljud vanemad tegid kodus kaugtööd, siis olid ka lasteaialapsed kodus. Märtsis oli laste kohalkäimise protsent 35,4, aprillis 10,7.

16. märtsist kuni 31. augustini 2020 maksti osalustasu vaid lasteaias käidud päevade eest.

2020. a. november – Vikstre OÜ paigaldas töötajate ja lastevanemate jalgrataste hoidmiseks maja ette katusealuse. 

2020. a. detsember – esmakordselt meie lasteaia ajaloos ei oodanud me koroonapandeemia tõttu jõulupidudele lapsevanemaid ja teisi sugulasi – tuttavaid. Peod toimusid hommikupoolikuti igal rühmal eraldi. Filmisime pidusid ja tegime videod ka lastevanematele nähtavaks.

2021. a. 5. veebruar – paigaldasime koolieelikute rühma Telda OÜ-st ostetud interaktiivse tahvlisüsteemi. 

2021. a. juuli – töötas üks rühm. Varem oli juulikuus lasteaed suletud.

2021. a. august – uuendasime Leeditippide rühma liivakasti: lisasime kõrgenduseks 20 cm prussid, panime uued äärelauad ja paigutasime kastist väljapoole unikivid. 40 aasta jooksul oli maapind tänu muruniitmise jääkidele kerkinud ja liivakast oli jäänud pinnakihist madalamale auku.

2021. a. 2. september – Vikstre OÜ paigaldas töötajatele ja lastevanematele jalgrataste hoidmiseks teisegi varjualuse. 

2021. a. 11. oktoober – istutasime õue ambulatooriumipoolse aia äärde Juhani puukoolist ostetud 25 Diabolo põisenela taime. Kuna Saare tänava äärest võeti maha kõik saarvahtrad, siis otsustasime sealt poolt tulevate tuulte kaitseks heki mulda panna.

2021. a. november – G4S mehed paigaldasid 6 tuletõkkeuksele magnetsulgurid. Neljale tuletõkkeuksele ei saanud neid kahjuks panna, kuna põrandale pannes oleksid lukustid jalgu jäänud.

2021. a. detsember – lasteaia õuealale paigaldati uued led-valgustid.

2021. a. 1. detsember – tööle asus 0,25 ametikohaga toitlustaja. Tema põhitöökohaks jäi Käina kool.

2022. a. juuli – Vikstre OÜ pani Naksakate rühma pesuruumi uued põrandaplaadid, kuna 2005. a. paigaldatud kahhelkivid olid aluspõranda küljest täitsa lahti tulnud.

2022. a. 3. november –  paigaldasime muusikasaali videoprojektori ja ekraani.  

2022. a. 20. detsember – kella 16-18.30-ni töötas jõulukohvik. Laekus 700 eurot, millest sai osa 2023. a. kevadel lasteaia õuealale ostetud tasakaalurajale kulunud summast. Kuna avalikele mänguväljakutele mõeldud atraktsioonid on väga kallid, siis suurem osa selle ajaviitevahendi maksumusest tuli lasteaia eelarvesummadest.

Esmakordselt oli meie kohvikus võimalik jõulusuppi süüa. Nii mõnigi töömees sai kõhu täis ja ostis suppi ka koju kaasa.

Suur tänu kõigile lasteaia töötajatele ja laste peredele, kes panustasid oma aega ja raha hea ja parema valmistamise ning söömise eest! Meie koostöö ja korraldus oli suurepärane!

2023. a. 1. jaanuar – tööle asus 0,6 ametikohaga majandustööline, kelle ülesanneteks said lasteaiale toidu toomine, pisiremont ja treppidelt ning trepiesistelt teedelt + prügikastide ümbert lume rookimine.

2023. a. 1. veebruar – Hiiumaa vallavolikogu kinnitas koolieelse lasteasutuse lapsevanema poolt kaetava osalustasu suuruseks 45.- € kuus.

2023. a. 9. juuni – lasteaia lõpetas 8 last. Viimati oli nii vähe lõpetajaid, kui lasteaed asus vanas majas.

2023. a. juuni – paigaldasime Sipsakate mänguväljakule jalgpallivärava ja Leeditippide õuealale mängulinnaku Smart.

2023. a. 17.-25. oktoober – paigaldasime lasteaia hoovi  3933.- € maksnud tasakaaluraja. Sellest 700.- € annetasid lastevanemad ja töötajad lasteaiale 2022. a. jõulude ajal. 

2023. a. 19. detsember – jõulukohvikusse laekus 600 eurot.  Plaanime 2024. a. osta Mukude rühmale õue pesakiige. Saadud annetus jääb osaks sellele kuluvast summast.

2024. a.12. jaanuar – Telda OÜ töötajad paigaldasid Virrpaide rühma 5331.- € (millest 5000.- € oli perekond Viidebaumi annetus) maksnud interaktiivse tahvlisüsteemi.

 

Seisuga  31. august  2023  on lasteaias õppinud 1319 last (neist 986 on lasteaia lõpetanud).

Seisuga 1. september 2023 on lasteaias töötanud 270 inimest (sh praktikandid ja tugiisikud).